BSA - powierzchnia ciała

Wskaźnik BSA - powierzchnia ciała

Powierzchnia ciała (BSA - Body Surface Area) to zmierzona lub obliczona powierzchnia ciała ludzkiego. Dla wielu celów klinicznych BSA jest lepszym wskaźnikiem masy metabolicznej niż masa ciała, ponieważ jest mniej podatna na nieprawidłową masę tłuszczową.

Niemniej jednak BSA jest szeroko krytykowane w przypadku gdy jest używane w określaniu np. dawkowania leków o wąskim indeksie terapeutycznym, takich jak np. chemioterapia.

Istnieje wiele wzorów określających BSA. W naszym kalkulatorze wykorzystujemy poniższe wzory w zależności od tego czy powierzchnia ciała obliczana jest dla osoby dorosłej (wzór DuBois–DuBois) czy dla dziecka (wzór Haycooka):

Wzór BSA dla dorosłych

Wzór BSA dla dzieci

H - wysokość wyrażona w cm
W - masa ciała wyrażona w kg

Istnieją także inne wzory wykorzystywane w medycynie, lekoterapii, badaniach klinicznych oraz dietetyce. Ich ilość wprowadza pewien chaos w związku z możliwością błędnej interpretacji samego wyniku - jako że może być inny dla tego samego parametru przez zastosowanie innego wzoru.

Przykładowe inne wzory na obliczenie BSA:

Formuła Du Bois’a
Jedna z najbardziej popularnych formuł wykorzystywanych do obliczenia wskaźnika BSA

Wzór BSA - formuła Dubois


Formuła Mosteller’a
Ta formuła jest także popularna ze względu na łatwiejszy zapis matematyczny:

Wzór BSA - formuła Mosteller


Formuła Haycock’a
Haycock, Schwartz i Wisotsky opracowali geometryczną metodę pomiaru BSA przy użyciu wzoru na wzrost masy ciała zwalidowanego u niemowląt, dzieci i dorosłych.

Wzór BSA - formuła Haycock


Formuła Gehan’a i George’a
Kolejna formuła opracowana w 1970 roku przez Gehan'a oraz George'a

Wzór BSA - formuła Gehan i George


Formuła Boyd’a
Dość niechętnie stosowana formuła na obliczenie BSA ze względu na skomplikowany matematycznie wzór wykorzystujący zarówno potęgi jak i wartości logarytmiczne:

Wzór BSA - formuła Boyd

Gdzie wykorzystuje się BSA:

BSA wykorzystywany jest w wielu dziedzinach, ale najczęściej są to:

  • ocena rzeczywistego współczynnika filtracji kłębuszkowej (GFR)
  • Indeks Queteleta,
  • Wskaźnik sercowy dającą przybliżenie efektywnej pojemności minutowej serca,
  • Obliczeniach dawkowania leków

BSA i przedstawione powyżej wzory nie są oczywiście idealne. Istnieją dowody na to, że wartości BSA są mniej dokładne w skrajnych przypadkach wzrostu i masy ciała, gdzie wskaźnik masy ciała BMI może być lepszym wskaźnikiem niż BSA.

Źródła:
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-article-AGH1-0017-0054/content/partDownload/57176782-8cae-328a-986c-9028e4d57ef2